LIMIT MÁXIM PER PAGAMENTS EN EFECTIU

Aprovada la Llei 11/2021, de 9 de juliol, es  modifica el límit màxim per pagaments en efectiu en el cas de que una de les parts actuï com empresari o professional.

En primera instancia es pretenia portar aquesta modificació a la població en el seu conjunto, però, s’ha decidit per aprovar un «però»es limita el import a 1.000 euros quan una de les parts intervinents en la operació sigui un empresari o professional.

Aquesta modificació suposa una limitació quantitativa a la aplicació del límit, en la pràctica, només suposarà una limitació parcial, ja que la immensa majoria d’operacions es donaran entre empresaris o professionals. Per exemple, quedarien fora de aqueta limitació les compres entre particulars de vehicles, bens mobles… sempre que no es realitzen en el àmbit d’una activitat econòmica.

Així ho ha establert l’article dècim vuitè de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mides de prevenció i lluita contra el frau fiscal, aprovada el dia 10 de juliol de 2021.

D’aquesta forma, es modifica l’apartat primer del article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributaria i pressupostaria i d’adequació de la normativa financera per la intensificació de las actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, que queda redactat de la seguen forma:

«1. No es podran pagar en efectiu  las operacions, en las que alguna de las partes intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

No obstant, dit import serà de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no te el seu domicilio fiscal a España i no actuï en qualitat de empresari o professional».

Es a dir, per a totes aquelles operacions en las que una de les partes actuï com empresari o professional serà necessari tenir en compte aquest límit.

Per tan, des de el dia 11 de juliol de 2021, ja es d’aplicació la nova limitació per els pagaments en efectiu que afectarà a la immensa majoria d’operacions que es donin en la nostra economia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *