Enduriment de sancions en Prevenció de riscos laborals

Segons la disposició final primera per modificar l’article 40 del text refós de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, s’ha endurit l’import de les sancions en matèria de prevenció de riscos laborals. A partir de l’1 d’octubre de 2021, se sancionaran les infraccions en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals:

·         Els lleus, en grau mínim, amb una multa de 45 a 485 euros; en el seu grau mig, de 486 a 975 euros; i en el seu grau màxim, de 976 a 2.450 euros.

·         Els greus amb multa, en grau mínim, de 2.451 a 9.830 euros; en el seu grau mig, de 9.831 a 24.585 euros; i en el seu grau màxim, de 24.586 a 49.180 euros.

·         Els molt greus amb multa, en grau mínim, de 49.181 a 196.745 euros; en el grau mitjà, de 196.746 a 491.865 euros; i en el seu grau màxim, de 491.866 a 983.736 euros.

Les sancions imposades per infraccions molt greus, una vegada finalitzades, es faran públiques en la forma determinada reglamentàriament.

Infraccions, per faltes greus i molt greus de les entitats especialitzades que actuen com a serveis de prevenció fora de les empreses, de les persones o entitats que desenvolupen l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses i de les entitats acreditades per desenvolupar o certificar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals, pot donar lloc, a més de les multes previstes en aquest article, a l’anul·lació de l’acreditació concedida per l’autoritat laboral.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *